Nancy Sinatra Quotes: You Keep Lyin When You Ought To Be

You Keep Lyin' When You Ought To Be Truthin'.
— Nancy Sinatra —

Related Authors

Related Topics